Instagram story by fanfiction1313 - @fanfiction1313

(Part 62 #thorki )
یکی از خدمتکار ها اومد سمت من و بالدر 
خدمتکار:شاهزاده دکتر استرنج خواستن برید به کتابخونه 
با تعجب به هم نگاه کردیم سرم و به نشانه تایید تکان دادم و با دست اشاره کردم که بره
رفتیم سمت کتابخونه 
بالدر:یعنی چیکارمون داره 
_نمیدونم 
رسیدیم در کتاب خونه 
بالدر:فقط سمت شنلش نرو 
لبخندی رو لبم اومد و رفتیم تو 
دکتر استرنج یه نگاه به ساعتش کرد 
دکتر استرنج:ممنونم که اومدین 
رفتیم روی صندلی نشستیم 
_اتفاقی افتاده دکتر استرنج؟
دکتر استرنج:تو باید لوکی باشی 
با سر تایید کردم 
دکتر استرنج:شنیدم که تو تمام نبرد ها این تویی که مغز متفکری
لبخندی از سر غرور زدم 
دکتر استرنج:اون یکی هم بیاد دیگه شروع میکنیم 
تا اومدم بگم کی ثور اومد تو 
ثور:میخوای بابت رفتار شنلت ازم عذر خواهی کنی؟
چشمش افتاد به ما 
دکتر استرنج:نه برو بگیر کنار بقیه بشین 
ثور اومد و پیش من نشست 
ثور:امیدوارم اتفاق مهمی افتاده باشه که هممون رو جمع کردی 
ولکری:ام چجوری بگم هموجور که میدونید این شمشیر خیلی برای من مهمه و اینکه واقعا نیاز به تعمیر داره و من الان به کمکتون نیاز دارم 
ثور:حتما چه کمکی از ما ساختس
همیشه برای کمک به همه پیشقدم میشه معصومیت خالص رو میتونم تو نگاهش حس کنم ...
برگشت بهم نگار کرد دید زل زدم بهش 
ثور:چیزی شده
اروم در گوشش گقتم 
_نه یکم فقط محو جذابیت هات شدم 
تونستم قشنگ حس کنم که گونه هاش گل انداختن لبخند پهنی کل صورتش گرفت 
ولکری:باید بریم سراغ باهاموت 
لبخندش رو صورتش خشک شد سریع سرش رو برگردوند سمت ولکری 
ثور:باهاموت؟
ولکری سرش رو به نشانه ی تایید تکون داد 
ثور خنده ی عصبی کرد 
ثور: نه دیگه این دیوونگیه، رسما قراره خودمون رو به کشتن بدیم 
دکتر استرنج:این تنها راهه باید بریم سراغش 
ثور:تو اصن میدونی باهاموت چه موجودی هست؟کشتن ما براش مثل له کردن پشه اس این یکی هم که از دندونش برای ساخت شمشیر استفاده کردن خیلی پیر و ضعیف شده بود که شکستش دادن،سه تا باهاموت تو کل دنیا وجود داره هر سه تاش جوون هستن و خیلی راحت لهمون میکنن
دکتر استرنج:خب سعی کن له نشی اگه یکی از اینا به ازگارد حمله کرد میخوای چیکار کنی قایم شی؟
ثور:اون موقع مجبور بودم باهاش بجنگم ولی الان...
ولکری:الان من مجبورم ثور میدونم و بهت حق میدم من از هیچکدومتون نمیخوام زوری بهم کمک کنید 
ثور با حالت عصبی پاشو روی پاش میندازه و تکون میده 
بالدر:من باهات میام 
ولکری خوشحال میشه
ولکری:واقعا؟
بالدر:اره...بالاخره با نقشه ی خوب میشه شکستش داد مگه لوکی 
ثور:هی بالدر لوکی رو قاطی نکن (ادامه در کامنت اول)

(Part 62 #thorki  ) یکی از خدمتکار ها اومد سمت من و بالدر خدمتکار:شاهزاده دکتر استرنج خواستن برید به کتابخونه با تعجب به هم نگاه کردیم سرم و به نشانه تایید تکان دادم و با دست اشاره کردم که بره رفتیم سمت کتابخونه بالدر:یعنی چیکارمون داره _نمیدونم رسیدیم در کتاب خونه بالدر:فقط سمت شنلش نرو لبخندی رو لبم اومد و رفتیم تو دکتر استرنج یه نگاه به ساعتش کرد دکتر استرنج:ممنونم که اومدین رفتیم روی صندلی نشستیم _اتفاقی افتاده دکتر استرنج؟ دکتر استرنج:تو باید لوکی باشی با سر تایید کردم دکتر استرنج:شنیدم که تو تمام نبرد ها این تویی که مغز متفکری لبخندی از سر غرور زدم دکتر استرنج:اون یکی هم بیاد دیگه شروع میکنیم تا اومدم بگم کی ثور اومد تو ثور:میخوای بابت رفتار شنلت ازم عذر خواهی کنی؟ چشمش افتاد به ما دکتر استرنج:نه برو بگیر کنار بقیه بشین ثور اومد و پیش من نشست ثور:امیدوارم اتفاق مهمی افتاده باشه که هممون رو جمع کردی ولکری:ام چجوری بگم هموجور که میدونید این شمشیر خیلی برای من مهمه و اینکه واقعا نیاز به تعمیر داره و من الان به کمکتون نیاز دارم ثور:حتما چه کمکی از ما ساختس همیشه برای کمک به همه پیشقدم میشه معصومیت خالص رو میتونم تو نگاهش حس کنم ... برگشت بهم نگار کرد دید زل زدم بهش ثور:چیزی شده اروم در گوشش گقتم _نه یکم فقط محو جذابیت هات شدم تونستم قشنگ حس کنم که گونه هاش گل انداختن لبخند پهنی کل صورتش گرفت ولکری:باید بریم سراغ باهاموت لبخندش رو صورتش خشک شد سریع سرش رو برگردوند سمت ولکری ثور:باهاموت؟ ولکری سرش رو به نشانه ی تایید تکون داد ثور خنده ی عصبی کرد ثور: نه دیگه این دیوونگیه، رسما قراره خودمون رو به کشتن بدیم دکتر استرنج:این تنها راهه باید بریم سراغش ثور:تو اصن میدونی باهاموت چه موجودی هست؟کشتن ما براش مثل له کردن پشه اس این یکی هم که از دندونش برای ساخت شمشیر استفاده کردن خیلی پیر و ضعیف شده بود که شکستش دادن،سه تا باهاموت تو کل دنیا وجود داره هر سه تاش جوون هستن و خیلی راحت لهمون میکنن دکتر استرنج:خب سعی کن له نشی اگه یکی از اینا به ازگارد حمله کرد میخوای چیکار کنی قایم شی؟ ثور:اون موقع مجبور بودم باهاش بجنگم ولی الان... ولکری:الان من مجبورم ثور میدونم و بهت حق میدم من از هیچکدومتون نمیخوام زوری بهم کمک کنید ثور با حالت عصبی پاشو روی پاش میندازه و تکون میده بالدر:من باهات میام ولکری خوشحال میشه ولکری:واقعا؟ بالدر:اره...بالاخره با نقشه ی خوب میشه شکستش داد مگه لوکی ثور:هی بالدر لوکی رو قاطی نکن (ادامه در کامنت اول)

35 Comments

4d ago fanfiction1313

_اروم باش ثور بالاخره اینم یه نقطه ضعفی داره دکتر استرنج:صد در صد ثور به ولکری نگاه میکنه قشنگ معلومه مردد از یه طرف مطمئنه تو این جنگ هممون میمیریم از یه طرفم دوست نداره ولکری رو تنها بزاره بعد از کلی کشمکش با خودش ثور:باشه.‌.باشه منم حرفی ندارم دکتر استرنج:خوبه استراحت کنید الان، به وقتش بهتون میگم و میریم سراغش

4d ago mewcorn

فرستتتت😍😍🔥🔥

4d ago spaidi.pool.fic

👏👏😂😂با اینکه اعصابم شخمیه ولی خوب پیش میره

4d ago shaddel.sv

من بالدرو خیلی دوس دارممممم😻😻😻😻😻😻

4d ago shaddel.sv

اصلا لوکیو از ثور بگیرین بدین به بالدر🔥😻

4d ago shaddel.sv

اصلا لوکیو از ثور بگیرین بدین به بالدر🔥😻

4d ago __0fra

واهای جوخه ی انتحار وارد میشود...با هنرنمایی برادران اودین سان ،والکری و دکی...دارا را رام

4d ago __0fra

من رو صورت گل انداخته ثور کراش دارم بای

4d ago yasi.bigbangs3

آقا بالدرو بدین ما بریم سر خونه زندگیمون من نمیخوام شوهرم بره جاهای خطرناک ای بابا چه گیری کردیم😂😂😂😭😭😭

4d ago ariana.19971997

یعنی وای با حال والکری اگه بلایی سر لوکی بیاد😒

4d ago _saturnly_

این بالدر لعنتی از خوده زوج اصلی محبوب تر شده مرتیکه‌ی فاکینگ هات

4d ago _saturnly_

وای این فیلم باید ساخته بشههه ک ی نبرد با حظور والکری و دکترمون و بالدر و لوکی ثور توش باشه😍😍😭😭خاداااااااااااا

4d ago _saturnly_

ثور خنگمو ببین اخه چ نگران لوکیه-.-

4d ago dr.strange_et

ااا قراره منم برم؟😎😎

4d ago zasa.2000

من بودم اجازه نمی دادم لوکی بیاد 😁

3d ago niloofar.sh1379

اینجور که اینا دارن میرن لوکی یه چیزیش میشه حالاببین

3d ago stony.persia.n

به فاکشون ندی استرنج

3d ago mahshidshirazi1267

وای باهاموت انقدر تو انیمه ها ازش شنیدم و دیدمش که خودم اصلا روش کراش دارم😍

3d ago mahshidshirazi1267

انگیزه ی کشتن تمام کسایی رو که میان میگن لوکی رو بدید به بالدر و وایی رو بالدر کراش زدمو دارم😐😐😐😐😐😐😐📿

Popular Instagram Hashtags